کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

اهداف كنفرانس عبارتند از:
تحقق دانشگاه هاي مجازي
آشنايي با شاخص هاي ارزيابي جهاني وبي دانشگاهها
ارتقاد رتبه وبي دانشگاههاي ايران در جهان
آشنايي با دانشگاههاي الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته
توسعه آموزش الكترونيكي براي همه

محورهاي ارائه مقاله كنفرانس عبارتند از:
تحقق و توسعه دانشگاههاي مجازي
دانشگاه الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته
اتوماسيون و سيستم هاي جامع دانشگاهي
آزمون الكترونيكي
يادگيري الكترونيكي
توليد محتواي الكترونيكي
سيستم مديريت آموزش LMS و LCMS
دانشجو و شهروند الكترونيكي
دبيرخانه الكترونيكي در دانشگاه
شاخص هاي جهاني دانشگاه الكترونيكي
شاخص هاي وبي در رتبه بندي جهاني دانشگاه ها
چالش ها و موانع فراروي دانشگاه الكترونيكي

نظرات