اولین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران

اولین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران

اولين همايش دانشجويي آسيب شناسي اقتصاد ايران

محورهاي همايش:

آسيب شناسي حوزه انرژي، منابع طبيعي و محيط زيست

اقتصاد ملي و نفت
انرژي هاي نو و تجديد پذير
آلاينده ها
مديريت پسماند و بازيافت مواد
توسعه پايدار و منابع طبيعي

آسيب شناسي حوزه پولي و مالي
بورس
بانكداري اسلامي
نظام ارزي و تعيين ارزش پول ملي
بانكداري الكترونيك
بانك هاي خصوصي
سياست هاي پولي- مالي
تورم

آسيب شناسي حوزه تجارت و بازرگاني
صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات
واردات و تراز بازرگاني
شركاء تجاري
سفارت خانه ها و بازرگاني خارجي
بازاريابي و تبليغات
مزيت نسبي

آسيب شناسي حوزه خدمات
توريسم و جهانگردي
ترانزيت و حمل و نقل
بيمه

آسيب شناسي حوزه صنعت
استراتژي هاي توسعه صنعتي
صنعت و خصوصي سازي
تكنولوژي و صنعت
تامين مالي داخلي و خارجي
صنعت و تحريم هاي بين المللي
تحقيقات و آموزش در صنعت

آسيب شناسي عملكرد دولت در اقتصاد ايران
نظام مالياتي
طرح تحول اقتصادي
وظايف حاكميتي و تصدي گري

آسيب شناسي فرهنگي- نهادي
حقوق مالكيت
قانون كار
سرمايه اجتماعي
آموزه هاي ديني
قوميت گرايي
فضاي كسب و كار
الزامات سياسي توسعه
رانت جويي
بهره وري
عدالت

آسيب شناسي حوزه مسكن و شهر سازي
زمين و مسكن
دلالي و سفته بازي
نوسانات قيمت مسكن و نوسانات اقتصادي
مسكن مهر

آسيب شناسي نظام برنامه ريزي و اهداف آن
بودجه و برنامه ريزي
برنامه هاي توسعه اقتصادي
اصل 44 قانون اساسي
سند چشم انداز
رشد اقتصادي و اشتغال
فقر و توزيع درآمد
اقتصاد دانش محور

نظرات