همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

اولين همايش ملي معماري و شهرسازي معاصر ايرانمحورهاي همايش:
مباني زيباشناسي در معماري و شهرسازي ايران معاصر
مباني فكري در معماري و شهرسازي ايران معاصر
ويژگي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي
معماري و شهرسازي پايدار در ايران معاصر
معماري و شهرسازي معاصر ايران - گرايش ها چالش ها

نظرات