سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

سومين همايش ملي مقاوم سازي و مديريت شهريمحورهاي همايش:
1.مقاوم سازي شريانهاي حياتي و تاسيسات زيرزميني
2.مقاوم سازي ساختمان
3.مقاوم سازي بناهاي قديمي
5.لزوم مقاوم سازي موثر در مديريت بحران بر اساس دستورالعمل بهسازي
6.بررسي اثرجانمايي سازمانهاي مديريتي برمديريت بحران
8.صنعتي سازي ساختمانها در شهرهاي صنعتي
9.پيوند ميان كالبد قديم وزندگي جديد در شهرهاي با پيشينه ي تاريخي
10شناسايي سكونتگاهاي غير رسمي وراه حل هاي علمي جلوگيري از آن
11پهنه بندي ژئوتكنيكي درشهرهاي استان مركزي و شناخت خاكهاي مساله دار
12.نقش اقتصاد جامعه دركيفيت ساخت وساز
13.مطالعه موردي ارزيابي ريسك بحران دراستان مركزي
14مطالعه موردي نقشه خطراستان مركزي
15.ژئوتكنيك لرزه اي
16.مصالح نوين
17- مبلمان شهري و سامان دهي منظر شهري
18-بررسي و شناسايي خاك هاي مساله دار
19-هويت در شهرك هاي اقماري

نظرات