همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی

همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی

 

محورهاي همايش:محاسبات عددي
نظريه شبكه
نظريه مجموعه هاي فازي
تحقيق در عمليات
معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميكي
بهينه سازي
آناليز تصادفي
بهينه سازي تصادفي
آمار و احتمال
نظريه كنترل
علوم كامپيوتر
نظريه گراف
نظريه صف
هندسه
حمل و نقل و لجستيك

 

نظرات