همایش تخصصی اصلاح الگوی مصرف ونیرو های مسلح

همایش تخصصی اصلاح الگوی مصرف ونیرو های مسلح

محورهاي همايش:

1.     مفاهيم و چيستي موضوع
2.     پيشينه،الگوها و روش هاي شناخته شده
3.     كاربرد درمنابع سازمان وساختار سازماني
4.     كاربردهاي ويژه ونتايج به كارگيري درنيروهاي مسلح
5.     آسيب شناسي اصلاح الگوي مصرف درنيروهاي مسلح
6.     بررسي و مطالعه تطبيقي درنيروهاي مسلح سايركشورها
7.     نقش فرهنگ و آموزه هاي ديني در اصلاح الگوي مصرف در نيروهاي مسلح

 

نظرات