همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار

همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار

اهداف همايش:
 - ارائه دستاوردهاي محققين در زمينه GIS و RS درمنطقه
 - معرفي زمينه هاي تحقيقاتي وجايگاه بين رشته اي
 -معرفي زمينه هاي كاربردي GIS و RS درمنطقه
 -تاكيد بر استفاده اين فناوري در مديريت جامع وطرحهاي منطقه اي

 محورهاي همايش:
 -كاربردهاي GISوRS درعلوم كشاورزي ومنابع طبيعي
 - كاربردهاي GISوRS درعمران شهري وروستائي
 - كاربردهاي GISوRS درمعماري وبرنامه ريزي شهري
 -دستاوردهاي موردي در زمينه كاربرد تخصصي GISوRS وGps
 -تعيين زمينه هاي تحقيقاتي در منطقه اردستان
 -معرفي جايگاه بين رشته اي در توسعه اين فناوري
 -استفاده از GISوRS در تهيه طرحهاي توسعه جامعه واقتصادي واجتماعي

نظرات