اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی

اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی

محورها و حوزه هاي علمي و صنعتي تحت پوشش همايش:
- صنعت معدن و فرآوري مواد با پايه معدني
- كاربردهاي نانو در حوزه انرژي و صنعت هسته اي
- نانو مواد و نانو ساختارها
- صنايع نفت و گاز و پليمر
- كاربرد نانو در محيط زيست و آلاينده ها
- نانو بيوتكنولوژي

موضوعات علمي ،پژوهشي، كاربردي و ترويجي قابل ارائه در هر يك از محورها و حوزه هاي فوق عبارتند از:
- روشهاي توليد، كنترل و بهينه سازي مواد نانوساختار در مقياس صنعتي و نيمه صنعتي
- بررسي فني و اقتصادي فرآيندهاي توليد نانو مواد، نانو كاتاليستها و نانوسيستمها
- شبيه سازي فرآيندهاي صنعتي توليد نانومواد شامل نانو ذرات، نانو كامپوزيت هاو نانو ساختارها
- تجهيزات و ماشين آلات توليد و كنترل نانو سيستمها

نظرات