دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

محورهاي اصلي كنفرانس:

1-  برنامه‌ريزي شهري: كاربري زمين و توسعه فضاي شهري، حمل و نقل و ترافيك، برنامه‌ريزي درجهت احياي بافت قديم شهرها، مكانيزم رشد و افت شهرها، برنامه‌ريزي استراتژيك، مسائل شهرهاي جديد و توسعه آينده شهرها، شهرها و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي، طرح جامع و تفصيلي در توسعه شهرها، مديريت محيط زيست و منابع طبيعي شهرها، شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، جايگاه پژوهش در برنامه‌ريزي شهري.

2-  مديريت شهري: مديريت واحد شهري و چالش‌ها (سياسي، قانوني، اداري و ..) مديريت محلي و مشاركت مدني، مديريت زمين شهري، مديريت بحران، نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري، مديريت شريانهاي حياتي شهري، جايگاه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در مديريت شهري، روش‌هاي جذب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري، نقش و جايگاه حوزه‌‌ها و مساجد درمديريت شهري، موانع و چالش هاي مديريت شهري درايران، زنان و مشاركت درمديريت شهري، بررسي مشاركت و ايفاي بخش غير دولتي در مديريت شهري، حكومت‌هاي محلي و مديريت شهري، مديريت سياسي فضاي شهري، مديريت پسماندها.

3-  جامعه و فرهنگ شهري: نيازهاي فرهنگي و زندگي شهري، همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ پذيري، نهادهاي غيردولتي و توسعه شهري، خانواده و زندگي شهري، نقش نظارتي شهروندان، ناهنجاري‌ها و مسائل اجتماعي در زندگي شهري، سرمايه اجتماعي در شهرها، هويت شهري، زنان و معضلات اجتماعي در شهرها ، زنان و زندگي شهري، كودكان و زندگي شهري، معلولين و زندگي شهري، زنان و شبكه حمل و نقل امن، گذران اوقات فراغت، ورزش همگاني و نشاط شهروندي، فرهنگ شهروندي، حقوق شهروندي، گردشگري، مهاجرت.

4-  امنيت شهري: امنيت اجتماعي در شهرها ، دفاع و امنيت شهري، شهر و پدافند غير عامل، شاخص‌هاي شهر امن وسالم، پهنه بندي جرم و جنايت در شهرها ، آرامش و امنيت رواني در محله ها و مناطق شهري، گسترش معنويت و اخلاق و امنيت شهري، سلامت، بهداشت و امنيت شهري، آلودگي آب، خاك و هوا، آلودگي‌هاي شنيداري و ديداري، مديريت مخاطرات محيطي در شهر‌ها، نقش نهاد‌هاي نظارتي مردمي در ايجاد امنيت شهري.

5-  اقتصاد شهري: اشتغال و بازاركار، منابع درآمدي شهرداري ها، سرمايه گذاري در شهرها، جايگاه توسعه صنعتي در شهرها، بازارمسكن و زمين شهري، مكان يابي مراكز تجاري، تفريحي و... نقش اقتصاد غير رسمي در شهرها، جذب سرمايه‌هاي خارجي، مشاركت اقتصادي شهروندان در عمران شهري، جايگاه و نقش شهر‌ها در اقتصاد جهاني.

6-  شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها: ارزيابي نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري ها در توسعه مديريت شهري، ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي شهرها، طراحي ساختار اثر‌ بخش شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها، حقوق و وظايف متقابل شوراها، شهرداري ها و شهروندان، ارتباط متقابل شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و سازمانهاي دولتي، بررسي تجارب جهاني نظام شورايي در اداره شهرها.

7-  حاشيه نشيني: حاشيه نشيني واقتصاد شهري، برنامه‌ريزي شهري و حاشيه نشيني، مديريت شهري وحاشيه نشيني حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي- فرهنگي در شهرها ، حاشينه نشيني وامنيت شهري.

8-  كلان شهر مذهبي مشهد: كلان‌شهر مشهد و برنامه‌ريزي استراتژيك، آستان قدس رضوي و مديريت شهر مشهد، مالكيت‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري در مشهد، گردشگري در شهر مشهد، زائر و شهر مشهد، فرهنگ ميزباني، زيباسازي و مبلمان شهر مشهد، جغرافياي شهر مشهد و پيامدهاي توسعه آن، موقعيت ژئوپليتيك و اقتصاد شهر مشهد در منطقه و راهكارهاي بهره‌گيري از اين موقعيت، مشهد و توسعه پايدار، عناصر هويتي شهر مشهد، چالش‌هاي سياسي- امنيتي فرا ‌روي كلان‌شهر مشهد، مشهد و معضل حاشيه نشيني.

9- ساير عناوين: برنامه‌ريزي و مديريت شهري در اسلام برنامه‌ريزي و مديريت سايبرنتيك شهري، مباني نظري و مكاتب فلسفي در برنامه‌ريزي و مديريت شهري، چالش‌ها‌ي فضاي سايبر در مديريت شهري، برنامه‌ريزي و مديريت شهري پسانوگرايانه، آسيب شناسي شهري، جايگاه  فرآيند جهاني شدن در نظام برنامه‌ريزي شهري، استفاده ازGIS در برنامه‌ريزي شهري.

نظرات