اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار

اولين همايش معماري پايدار

محورهاي همايش:

الف - ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخصهاي آن.
ب - معماري پايدار و نسبت آن با آرمان شهر.
ج - ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محيط زيست و عضو همخوان با اكولوژي.
د - مصالح و فراورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار.
ه - فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي، انساني و انرژي در زمان احداث.
و - صرفه جويي انرژي در ساختمان.
ز - جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار.
ح - معرفي نمونه ها و مصداقها (نمونه هاي اجرا شده و طرحهاي اجرا نشده).
ط - زيبايي شناسي و هماهنگي اجزا با كل مجموعه.

نظرات