همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم

همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم

محورهاي همايش

1. بررسي وضعيت علم در دوران باستان و نقش دين در آن
1.1. بررسي وضعيت علم در بين النهرين و مصر باستان و نقش دين در پيدايش و توسعه آن
1.2. بررسي وضعيت علم در هند و چين باستان و نقش دين در پيدايش و توسعه آن
1.3. بررسي وضعيت علم در يونان و روم باستان (عوامل رشد و انحطاط)و بررسي نقش دين در پيدايش و توسعه آن

2. نقش دين در تاريخ تحولات علم در دوران تمدن اسلامي
2.1. فرآيند انتقال علوم يوناني به تمدن اسلامي
2.2. نقش آموزه هاي اسلامي در پيشرفت علم و دانش در تمدن اسلامي
2.3. تأثير آموزه هاي اهل بيت (ع) در توسعه علمي تمدن اسلامي
2.4. بررسي تطبيقي نظام تعليم و تربيت در تمدن اسلامي (قوت ها و ضعف ها)
2.5. نقش نهاد هاي ديني در توسعه تمدن و فرهنگ اسلامي
2.6. علل انحطاط علم در تمدن اسلامي
2.7. تأثير جريان هاي ضد عقلي در تمدن اسلامي
2.8. نقش نهاد حاكميت بر وضعيت علم در تمدن اسلامي
2.9. بررسي نتايج تعامل علم و دين در تمدن اسلامي

3. نقش دين در تاريخ تحولات علم در اروپاي قرون وسطي
3.1. فرآيند انتقال علوم از تمدن اسلامي به اروپاي قرون وسطي
3.2. بررسي وضعيت علم در قرون وسطي
3.3. عوامل ضعف و انحطاط علم در اروپاي قرون وسطي
3.4. نقش نهاد كليسا در انحطاط علمي اروپاي قرون وسطي

4. نقش دين در تاريخ تحولات علم در عصر جديد و دنياي معاصر
4.1. عوامل مؤثر در پيدايش دوران نوزايي علم
4.2. تضعيف نهاد دين وكليسا در رنسانس و تأثير آن بر دانش جديد
4.3. عوامل اخلاقي رشد و توسعه علم در عصر جديد
4.4. نقش آموزه هاي ديني مسيحي و اسلامي بر دانش جديد
4.5. نقش تمدن و فرهنگ اسلامي در شكوفايي علمي غرب
4.6. بررسي وضعيت نظام آموزشي دانشگاه ها در غرب و مقايسه آن با نظام آموزش در تمدن اسلامي
4.7. آسيب شناسي علم در عصر جديد
4.8. دين و روش شناسي علم جديد
4.9. تعامل علم و دين در قرن بيستم

5. بايسته هاي رابطة علم و دين در هزاره سوم

نظرات