پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

محورهاي كنفرانس

*نرم افزار
- نظريه محاسبات
- امنيت اطلاعات و سيستمهاي نرم افزاري
- تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
- معماري سازماني
- وب و وب معنايي
- پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-  داده كاوي، متن كاوي و وب كاوي
- سيستم هاي نرم افزاري
- مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
- مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار

**سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم
- هوش مصنوعي و يادگيري
- بينايي ماشين و پردازش تصوير
- محاسبات نرم
- پردازش صوت و سيگنال
- شناسايي الگو
- پردازش زبان طبيعي
- سيستم هاي چند عامله
- مباحث ويژه در سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم

*** شبكه هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي
- شبكه‌هاي كامپيوتري
- انتقال داده
- امنيت شبكه هاي كامپيوتري
- محاسبات اينترنتي، مشبك، و خوشه اي
- پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي
- مدلسازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي كامپيوتري
- مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي

**** سيستم هاي ديجيتال
- معماري كامپيوتر
- سيستم هاي حسابي
- قابليت اطمينان، تحمل پذيري اشكال، و آزمون پذيري
- معماري سيستم هاي موازي
- مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري
- مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
- سيستم هاي نهفته و بي درنگ
- سيستم هاي قابل پيكربندي
- فناوري هاي نوظهور
- مباحث ويژه در سيستم هاي ديجيتال

***** فناوري اطلاعات با تأكيد بر خدمات الكترونيكي
- معماري سيستم هاي نرم افزاري در خدمات الكترونيكي
- سلامت الكترونيك
- زيرساخت­هاي خدمات الكترونيك
- بانكداري الكترونيك
- قوانين و الزامات خدمات
- تجارت سيار
- بازاريابي، فروش، پشتيباني و CRM در خدمات الكترونيك
- سيستم هاي مبتني بر اطلاعات مكان محور
- تجارت الكترونيك در ايران ، حال و آينده
- احراز هويت الكترونيكي
- دولت الكترونيك
- فناوري هاي كارت هوشمند

نظرات