نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

محورهاي كنفرانس
 آيروديناميك و پيشرانش
        توسعه رويكردها و روش‌هاي حل مسائل
        آيروديناميك و مكانيك سيالات
        آيروديناميك وسايل پرنده
        سيستم‌هاي پرتاب و بازگشت
        توربو ماشين
        سوخت و احتراق
        سيستم‌هاي رانش هوافضايي

سازه‌هاي هوافضايي
       مكانيك مواد
       ديناميك سازه
       خزش، خستگي، شكست
       آزمايش‌هاي مخرب و غيرمخرب
       توسعه رويكردها و روش‌هاي تحليل سازه و بهينه سازي
       روشهاي ساخت
 
علوم و فناوري فضايي
       طراحي سيستم‌هاي فضايي
       بهره‌برداري از فضا
       فناوري‌هاي نوين فضايي
       مدول‌ها و قطعات فضايي
       استاندارد و تست

مكانيك پرواز
        ديناميك
       هدايت
       كنترل و پايداري
       ناوبري
       شبيه‌سازي
       آزمايش پرواز
 
مديريت صنايع هوافضايي
        مديريت راهبردي
       مديريت فناوري
       مديريت پروژه‌هاي هوافضايي
       مديريت صنايع هوافضايي
       قوانين و حقوق هوايي و فضايي
       خصوصي سازي
       اقتصاد و حمل و نقل هوايي
       ايمني پرواز
        بازاريابي

نظرات