اولین کنفرانس ملی مدیریت فرایند

اولین کنفرانس ملی مدیریت فرایند

محورهاي همايش:
- مديريت فرايند كسب و كار : مقدمات ، پيش نيازها و ضرورت ها ، اصول مباني ، راهبردها
- مديريت فرايند محور
- نقش و جايگاه فرايند كسب و كار در سازمانها
- موانع و راهكارها و تجربيات مديريت كسب و كار در سازمانهاي ايراني
- تجارب بين المللي در مديريت كسب و كار ( از ديدگاههاي نظري تا الگوهاي عملي )
- ابزارها و فنون مديريت كسب و كار و روشهاي ارزيابي آن

 

نظرات