اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر

اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر

محورهاي همايش
مهندسي سازه و مكانيك كاربردي
ديناميك سازه و مهندسي زلزله
آسيب پذيري و مقاوم‌ سازي لرزه‌اي سازه‌ها
مهندسي محيط زيست
مهندسي و مديريت منابع آب
مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل،راه و ترافيك
مديريت ساخت
فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان
مهندسي خاك، پي و ژئوتكنيك
فناوري اطلاعات در مهندسي عمران
معماري و شهرسازي

 

نظرات