اولین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد در علوم مختلف

اولین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد در علوم مختلف

محورهاي همايش:

• منشاء رادون
• اثرات زيست محيطي رادون
• كاربرد رادون در فيزيك پزشكي
• زمين شناسي رادون
• كاربرد رادون در زلزله شناسي(پيشگويي زلزله)
• سازه هاي رادون گريز
• روشهاي حذف رادون در محيط زيست شهري و روستايي
• چگونگي نشت رادون
• روشهاي سنجش و اندازه گيري رادون
• خطرات رادون در معادن زيرزميني
• ساير موضوعات وابسته ....

نظرات