چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهاي همايش
1- الزامات و توانمنديهاي رويكرد NGN در ايجاد و ارائه سرويسهاي تجارت الكترونيك

جنبه هاي ارزش افزوده و رويكردهاي ارزشي‌نگر
جنبه هاي تنظيم مقررات ( Regulatory )
اولويت هاي اصلي براي ارائه سرويسهاي دولت به بنگاه هاي اقتصادي ( G2B,C- G4B,C )
مزيتهاي توسعه تجارت الكترونيك در فضاي NGN
ويژگي معماري‌هاي نوين در فضاي NGN از قبييل SOA و ....
ويژگيهاي توزيع پذيري در رويكرد NGN
ويژگي انعطاف پذيري در نوع سرويسها با رويكرد اشتراك منابع
2- مدلها، چالشها و راهكارها در تحقق سرويسهاي نوين تجارت الكترونيك
مدلها و راهكارهاي تسهيل فرآيند كسب و كار در NGN
راهكارهاي استفاده بهين از مدلهاي مرجع
راهكارهاي استفاده از استانداردهاي يكسان سازي معنايي و تعامل پذيري و هماهنگي
راهكارهاي ايجاد آگاهي عملي و ظرفيت سازي براي مشتريان
راهكارهاي تحقق تجارت الكترونيك مشتري‌نگر
راهكارهاي رفع مخاطرات سرويس هاي نوين
3- مديريت و تضمين امنيت و كيفيت در ارائه سرويسهاي تجارت الكترونيك در NGN
الزامات و راهكارهاي مديريتي و تضمين كيفيت سرويسها از منظر كاربر
الزامات و راهكارهاي مديريت و تضمين كيفيت از منظر معماري
الزامات و راهكارهاي امنيت از منظر كاربر
الزامات و راهكارهاي امنيت از منظر معماري
4- راهبردها و پيامدهاي حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي سرويسها در فضاي NGN
راهكارهاي برآورد ارزش افزوده در اقتصاد مشتريان
راهكارهاي تامين ارزش افزوده در اقتصاد مصرف كننده
راهكارهاي استفاده بهين از شبكه موجود در گذر به NGN
چالشهاي ايجاد همگرايي در ساختارهاي مستقل سازماني
نقش شبكه هاي اجتماعي در تجارت الكترونيك نوين 
راهكارهاي ايجاد فرصتهاي اقتصادي نوين در فضاي NGN

نظرات