اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيكمحورهاي همايش:
- آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي
-  ديناميك سازه ها-مهندسي زلزله-زلزله شناسي
- تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي
- بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
- سازه
- سازه هاي هيدروليكي و دريايي
- مهندسي محيط زيست
- ژئوتكنيك
- مديريت ساخت
- مهندسي و منابع آب
- روسازي راه
- نقشه برداري-ژئودزي و ژئوماتيك
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني
- ترافيك و برنامه ريزي و حمل و نقل

نظرات