اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولين كنفرانس بين المللي تحقيقات بازاريابي

اهداف كنفرانس:
- كمك به ارتقاء دانش بازاريابي و شيوه هاي نوين آن خصوصا در دوران بحران و ركود 
- بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي اساتيد، دانشجويان و ساير دست اندركاران تحقيقات بازاريابي در داخل و خارج از كشور 
- ايجاد پيوند و تعامل ميان بخش توليد و دانشگاه ها و مراكز علمي-پژوهشي فعال در زمينه بازاريابي


محورهاي اولين كنفرانس بين المللي تحقيقات بازاريابي
- تحقيقات بازاريابي در شركتها وموسسات خدماتي ( بانك، بيمه، آموزش، درمان...)
- تحقيقات بازاريابي در دوره ركود و بحران
- نقش تحقيقات بازاريابي در پيشبرد فروش و موفقيت كالاها وخدمات جديد
- جايگاه تحقيقات بازاريابي در برندينگ  وتبليغات
- جايگاه تحقيقات بازاريابي در توسعه صادرات
- انواع تحقيقات بازاريابي و روش هاي تحقيق در بازاريابي
- راهكارها و تكنيك هاي تحليل داده ها
- شيوه ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
- نقش ICT   در تحقيقات بازاريابي
- تحقيقات بازاريابي در فضاي الكترونيك
- نرم افزارهاي مرتبط با تحقيقات بازاريابي
- تكنيك ها و شيوه هاي نوين تحقيقات بازاريابي
- تحقيقات انگيزشي در بازاريابي
- تحقيقات بازاريابي فراگير در تبليغات
- ارائه تجارب، پژوهشها و نمونه هاي موردي موفق در بازاريابي و فروش كالاها و خدمات درشركتها و موسسات
- پروژه هاي مطالعاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي بازاريابي در زمينه تحقيقات بازاريابي

نظرات