ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

 

محورهاي اصلي همايش:نقش GIS و SDI در اصلاح الگوي مصرف
ايده هاي نو در SDI و GIS
كاربردهاي GIS و SDI(مديريت بحران، واكنش سريع، ايجاد شهرهاي مجازي و ...)
راه اندازي SDI در سطوح سازماني، ملي، منطقه اي و جهاني
ارتباط متقابل SDI و GIS
نقش داده و فراداده در SDI
نقش GIS دررفع آسيب هاي اجتماعي
پياده سازي GIS پويا
نقش SDI و GIS درمطالعه و بررسي تغييرات آب و هوايي
توسعه سيستم هاي هوشمند حامي مديريت مكاني
دسترسي اطلاعات و خدمات مكان مبنا در همه جا و هر زمان
توانمند سازي دولت الكترونيك با استفاده از SDI و GIS
نقش SDI و GIS در حمايت از تصميم گيري و برنامه ريزي ملي و استاني
GIS و سلامت
نقش نرم افزارهاي متن باز در توسعه SDI و GIS

 

نظرات