همایش ژئوماتیک 89

همایش ژئوماتیک 89

محورهاي همايش

  • فتوگرامتري و سنجش ازدور
  • ژئودزي، GPS و ژئوديناميك
  • سامانه هاي اطلاعات مكاني و GIS
  • آبنگاري
  • كاداستر و LIS
  • كارتوگرافي و نمايش اطلاعات مكاني (Visualization)
  • نقش اطلاعات مكاني در مديريت بهينة منابع
  • آموزش، پژوهش و ارتباطات در مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك

نظرات