دومین همایش مقررات ملی ساختمان

دومین همایش مقررات ملی ساختمان

محورهاي همايش:
1.  ارتباط سياست هاي كلان ساخت و ساز و مقررات ملي ساختمان
2.  آسيب شناسي و ضعيت موجود ساخت و ساز و راهكارهاي اجراي مقررات ملي ساختمان
3.  لزوم تدوين مقررات و مباحث جديد با رويكردي به فن آوري هاي نوين

محورهاي فراخوان مقالات:
1.  ارتباط سياستهاي كلان ساخت و ساز و مقررات ملي  ساختمان
2.  آسيب شناسي وضعيت موجود ساخت و ساز  با نگرش به مقررات ملي ساختمان
3.  راهكارهاي ترويج  و اجراي مقررات ملي ساختمان و شناسائي موانع
4.  نقش آموزش و تحقيقات  در ارتقاء كيفيت ساخت و ساز
5. بررسي تجربه  تدوين و اجراي مقررات ساختماني در كشور هاي ديگر
6.  جايگاه حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار در تدوين اجراي مقررات ملي ساختمان
7.  بهينه سازي در استفاده از منابع و مصالح و تدوين  ضوابط اصلاح الگوي مصرف
8.  مديريت بحران و جايگاه آن در مقررات ملي ساختمان
9.  جايگاه ايمني و بهداشت محيط در مراحل ساخت و بهره برداري
10.  لزوم تدوين مباحث جديد مقررات ملي ساختمان و نقد مباحث موجود
11. ضرورت تدوين مقررات ملي ساختمان  براي فناوريهاي نوين

راهنماي تهيه چكيده مقاله
طول چكيده ارسالي به دبيرخانه همايش،حداكثر يك صفحه و تا 200 كلمه باشد.
 چكيده انگليسي با قلم Times New Roman  اندازه 12pt و توسط نرم افزار MS-Word2003 در محيط ويندوز XP تايپ شده باشد.
چكيده فارسي با قلم B Nazanin اندازه 14 و توسط نرم افزار  MS-Word2003 در محيط ويندوز XP تايپ شده باشد.
فاصله بين خطوط آن يك باشد و فاصله پاراگراف جديد از خط قبلي 5/1.
 حاشيه ها 2 سانتيمتر از هر طرف و 5/2 سانتيمتر از بالاي صفحه باشد.
 عنوان و مشخصات فردي و سوابق نويسنده در ابتداي صفحه مربوط به چكيده مقالات قيد گردد.
متقاضيان مي توانند چكيده مقالات خود را از طريق وب سايت دبيرخانه ارسال نمايند.

نظرات