همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

همايش منطقه اي حكيم نظامي گنجويمحورهاي همايش:
معرفي شخصيت نظامي گنجوي
تحليل آثار و انديشه هاي نظامي گنجوي
تاثير نظامي بر شاعران بعد از خود و تاثير پذيري نظامي از شاعران قبل و همعصر با خود
جايگاه نظامي در ادبيات جهان
زبان، ساخت، فرم، قالب، تصوير و موسيقي شهر نظامي گنجوي
اوضاع سياسي - اجتماعي عصر گنجوي
تصحيح انتقادي اشعار نظامي گنجوي
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي در اشعار نظامي گنجوي
مسائل روانشناختي در اشعار نظامي گنجوي
جايگاه نظامي و ادبيات داستاني در ايران

نظرات