اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

محورهاي كنفرانس
سيستم‌هاي پيش‌بيني و هشدار سيلابهاي شهري
تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلابهاي شهري( Action Plan)
مديريت كاربري اراضي در كاهش سيلگرفتگي شهري
راهكارهاي مقاوم‌سازي و مقابله با سيلاب
معيارهاي طراحي فني، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداري و پايش سيستم‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي و سازه‌هاي كنترل سيلابهاي شهري
جنبه‌هاي زيست‌محيطي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مديريت سيلابهاي شهري
مديريت جامع شهري و تأثيرات پارامترهاي اقليمي در مديريت سيلابهاي شهري
نقش بيمه سيلاب در مديريت سيل
نقش رسانه هاي عمومي در مقابله و مديريت سيل و آموزش عمومي در كاهش خطرات سيل
كاربرد مدلهاي عددي و رايانهاي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در طراحي و بهرهبرداري زهكشهاي شهري
تجارب بين‌المللي در زمينه مديريت سيلاب‌هاي شهري

نظرات