دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی

دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی

دومين همايش ملي نانو مواد و نانوتكنولوژي

محورهاي همايش

  • نانو مواد
  • نانو لوله هاي كربني
  • نانو ساختارها
  • نانو كامپوزيت ها
  • نانو كاتاليست ها
  • نانو پوششها
  • نانو الياف و نانو سيم ها
  • كاربرد نانو در پزشكي

نظرات