همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

همابش مديريت تكنولوژي و نوآوري

اهداف برگزاري همايش:
1- اطلاع رساني فعاليتهاي انجام شده در زمينه مديريت تكنولوژي و نوآوري
2- جمع بندي نظرات خبرگان در زمينه اصلاح الگوي مصرف با بهره گيري از نوآوري و مديريت تكنولوژي
3- تشكيل پايگاه داده خبرگان كشور و به خصوص استان سمنان در حوزه مديريت تكنولوژي و نوآوري
4- جمع بندي نظرات خبرگان كشور و به خصوص استان سمنان در حوزه مديريت تكنولوژي و نوآوري
5- تشكيل دبيرخانه تخصصي مديريت تكنولوژي و نوآوري استان سمنان در دانشگاه پيام نور گرمسار
6- تشويق خبرگان كشور و همچنين دانشجويان رشته هاي مديريت، صنايع، فناوري اطلاعات و ساير رشته مرتبط در زمينه مديريت تكنولوژي و نوآوري

محورهاي همايش
محور اول) نوآوري و مديريت تكنولوژي در بنگاههاي اقتصادي
1- مديريت توسعه تكنولوژي
2- مديريت انتقال تكنولوژي
3- مديريت تكنولوژي و افزايش توان رقابتي بنگاهها در بازار
4- جايگاه نوآوري در مديريت تكنولوژي در برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بيست ساله كشور

محور دوم) نوآوري و مديريت تكنولوژي و نقش آن در اصلاح الگوي مصرف
1- راههاي اصلاح الگوي مصرف با بهره گيري از مديريت بهينه تكنولوژي
2- نوآوري و اصلاح الگوي مصرف
3- ارزيابي و انتخاب تكنولوژي هاي جديد در مسير اصلاح الگوي مصرف
4- اصلاح الگوي مصرف و رابطه آن با خلاقيت و نوآوري

محور سوم) نوآوري و تكنولوژي اطلاعات
1- توسعه تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي
2- مباحث انتقال تكنولوژي
3- سيستم مديريت دانش و خلق ارزش در بنگاهها
4- سازمانهاي يادگيرنده و نقش فناوري اطلاعات در آنها

محور چهارم) تكنولوژي و كارآفريني
1- سازمانهاي كارآفرين و تكنولوژي
2- كارآفريني مستقل و تكنولوژي
3- تكنولوژي و اشتغال

محور پنجم) چالشها و روندهاي آتي نوآوري و تكنولوژي
1- اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه تكنولوژي
2- آينده پژوهي نوآوري و تكنولوژي
3- تكنولوژيهاي جديد و نوظهور
4- پيش بيني چرخه عمر تكنولوژي

نظرات