چهارمین کنفرانس ملی خلاء

چهارمین کنفرانس ملی خلاء

محور اصلي چهارمين ملي خلاء ايران علوم و فنون خلاء در حوزه مهندسي مواد است.

محورهاي تخصصي كنفرانس شامل:

•كاربرد فناوري خلأ در صنايع فولاد
•كاربرد فناوري خلأ در صنايع هواپيماسازي و هوافضا
•كاربرد فناوري خلأ در حوزه نانو
•كاربرد فناوري خلاء در ريخته گري
•كاربرد فناوري خلأ درپوشش دهي قطعات صنعتي
•كاربرد فناوري خلأ در مهندسي سطح و لايه هاي نازك
•كاربرد فناوري خلأ در فرايندهاي جوشكاري، متالورژي پودر و عمليات حرارتي
•كاربرد فناوري خلأ در صنايع روشنائي و تاسيسات
•كاربرد فناوري خلأ در صنايع ميكروالكترونيك
•كاربرد فناوري خلأ در صنايع بسته بندي مواد غذايي و دارويي
•كاربرد فناوري خلأ در توليد انرژي
•كاربرد فناوري خلأ در شتاب دهنده ها
•كاربرد فناوري خلأ در آناليز مواد
•توسعه فناوري خلأ
•استاندارد و بومي سازي و اشاعه فناوري خلأ در كشور
•تحقيقات بنيادي در زمينه علوم و فناوري خلأ
•ساير موضوعات مرتبط با فناوري خلا

نظرات