اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت)

اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت)

اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي

مقدمه:
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در نظر دارد با مشاركت دانشگاه ها و نهادهاي علمي و اجرايي فعال در روستاها، اولين كنفرانس بين المللي «سكونتگاههاي روستايي با محوريت مسكن و بافت» را برگزار نمايد. بدينوسيله از صاحبنظران، متخصصين و همه علاقمندان به توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي دعوت به عمل مي آورد تا با ارائه مقاله در اين كنفرانس مشاركت نمايند.

زمينه:
بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در روستاها سكونت دارند. سابقه تاريخي نشان دهنده نقش پراهميت روستائيان در توسعه كشور مي باشد. اهتمام به توسعه كالبدي و رفع نياز روستاها متناسب با ضرورت هاي زندگي امروز و تأمين مسكن و محيط مناسب در روستاها امري اجتناب ناپذير است. چگونگي توسعه پايدار روستاها موضوعي است كه همواره ذهن برنامه ريزان، طراحان، مجريان و مديران بخش هاي روستايي را به خود مشغول داشته و سؤالات متعددي از قبيل نحوه دستيابي به چارچوبهاي نظري و عملي در زمينه طراحي كالبدي، حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از انرژي، بهره برداري از دانش ساخت و ساز و فناوري هاي نو، مصالح كارآمد، ملاحظات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، معيشتي، مديريت روستا و مانند آن فراروي ايشان قرار داده است.
برگزاركنندگان كنفرانس تلاش مي نمايند شرايطي را فراهم نموده تا صاحب نظران و فرهيختگان بتوانند در فرصت پيش رو نظرات خود را مورد بحث و بررسي  قرار دهند.

اهداف كنفرانس:
بازشناسي و بازخواني اهداف، سياستها، برنامه ها و اقدامات توسعه روستايي در مقياس ملي، منطقه اي و بين المللي با توجه به شيوه ها و روش هاي مشترك در برنامه ريزي، طراحي و مديريت روستايي به منظور دستيابي به توسعه پايدار سكونتگاههاي روستايي در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي

محورهاي اصلي و زير محورهاي تخصصي كنفرانس:
برنامه ريزي و طراحي مسكن روستايي :
اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي  گونه شناسي مسكن روستايي (معرفي و بازشناسي مسكن روستايي در داخل و خارج كشور)
 طراحي مسكن روستايي( با رويكرد معماري اقليمي، معماري بومي، انرژيهاي نو در معماري روستايي و ...)
 مسكن و محيط (مكان، بافت، بستر، ...)
 آموزشِ طراحي مسكن روستايي
 برنامه ريزي و مسكن روستايي
برنامه ريزي و طراحي بافت هاي روستايي:
 ابعاد كالبد روستايي  مؤلفه هاي تحول بافتهاي روستايي
 رويكردها و الزامات طراحي و برنامه ريزي پايدار بافت هاي روستايي
 تجربيات طراحي و برنامه ريزي كالبدي روستايي
 مديريت و فناوري ساخت، سازه و مصالح:
روشهاي تحليل و طراحي سازه ساختمانهاي روستايي، تحقيقات و تجربيات ايران و جهان
مصالح ساختماني قابل مصرف در سكونتگاههاي روستايي ايران با رويكرد مصالح بوم آورد
روشهاي رايج ساخت و ساز سكونتگاه هاي روستايي، آسيب شناسي و بهبود روشهاي سنتي، بهسازي و مقاوم سازي ساختمانهاي روستايي
 فناوريهاي نوين در مسكن روستايي ( اجزاء و مصالح، سيستم هاي سازه اي، روشهاي اجرا، انرژي)
 مديريت و برنامه ريزي در طراحي واجرا، آموزش و تحقيقات در مديريت اجرا، گسترش و نهادينه كردن سازمان هاي محلي مشاوره و پيمانكاري
 مقررات ملي ساختمان با رويكرد مسكن روستايي
ابعاد مكاني- فضائي سكونتگاههاي روستايي:
 ابعاد و رويكردهاي مكاني- فضائي
 برنامه ريزي فضائي و توسعه پايدار روستايي
 تعامل روستايي- شهري
 مكانيابي روستايي
 مسائل زيست محيطي سكونتگاههاي روستايي
اقتصادِ مسكن روستايي:
 مسكن روستايي و اقتصاد كلان
 مسكن روستايي و اقتصاد خرد
 صنعت ساختمان در روستا : از ديدگاه اقتصادي
 برنامه ريزي مسكن روستايي در برنامه هاي توسعه اقتصادي : پيشينه و آينده نگري
 مطالعات تطبيقي اقتصاد مسكن در روستا (در سطح جهاني و منطقه اي، درسطح ملي و استاني و بر حسب گونه هاي مختلف سكونتگاهي روستايي)
نظام حكمروائي روستايي:
 ديدگاه ها و رويكردهاي جديد در حكمروائي روستايي
 تجارب موفق حكمروائي روستايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
 محدوديت ها و چالشهاي حكمروائي روستايي
 نهادسازي و تقويت مشاركت روستايي
 چالش هاي قلمرويي حكمروائي روستايي در مناطق شهري
 مديريت پس از سانحه و مقاوم سازي:
 روشهاي نوين ارزيابي آسيب پذيري و خسارت
 سرپناه پس از سانحه (اضطراري- موقت- دائم)
 ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رواني سوانح و بازسازي
 وجوه نظري بازسازي سكونتگاههاي روستايي

نظرات