اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور

اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور

اهداف كنفرانس :
انتقال و تبادل تجربيات متخصصين و پژوهشگران
تبادل نظر و انتقال تجربيات و اطلاعات جديد كارشناسان با يكديگر
ارائه دست‌آوردهاي علمي و عملي نوين
ارتقاء بهره‌وري مهندسي انفجار و كاربرد مواد ناريه
تبيين و تشريح نقش مهندسي انفجار در سازندگي كشور.

محورهاي اصلي كنفرانس:
1- نقش مهندسي انفجار در توسعه كشور.
2- مهندسي مواد منفجره و ديناميك انفجار.
3- روشهاي انفجار كنترل شده.
4- طراحي و كاربرد عمليات انفجار در پرو‍‍ژه هاي معدني.
5- طراحي و كاربرد عمليات انفجار در پروژه هاي عمراني.
6- كاربرد انفجار در صنعت نفت.
7- تخريب بنا و انفجارات ويژه.
8- معرفي مواد منفجره تجاري جديد.
9- ارزيابي فني و اقتصادي عمليات انفجار.
10- ارتعاشات حاصله از انفجار.
11- دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده در عمليات انفجاري.
12- رفتار سنجي و پايش عمليات انفجاري.
13- بهداشت، ايمني محيط زيست در مهندسي انفجار.
14 قوانين و مقررات و استاندارد هاي حمل و نقل ،مصرف و ساخت انبار مواد منفجره

نظرات