اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

محور هاي كلي :

•محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات
•مديريت استراتژيك هزينه ها و عملكرد در فضاي كسب و كار كنوني جهان
در راستاي:

•فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري
•اصلاح الگوي مصرف منابع مالي كشور
محورهاي تخصصي كنفرانس :

•ضرورت حسابداري مديريت در اجراي فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري
•حسابداري مديريت و محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات
•مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار كنوني
•حسابداري مديريت و نقش آن در بحران هاي مالي و اقتصادي
•حسابداري مديريت و اصلاح الگوي مصرف منابع مالي كشور
•ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه
•حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني
•حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي
•حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
•ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت
•هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت
•برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

نظرات