همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

همایش ملی الگوهای توسعه پایدار مدیریت آب

مقدمه

با توجه به رسالت شركت هاي مهندسين مشاور بعنوان بازوي علمي و فكري دستگاه هاي اجرايي و كارفرمايي براي توسعه علمي و ارتقاي سطح كيفي فعاليتهاي اجرايي و عمراني كشور، شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن در اسفند ماه سال 1387 تصميم به بررسي زمينه هاي مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي علمي و پژوهشي گرفت كه با اعلام سال 1388 بعنوان سال اصلاح الگوي مصرف و با توجه به زمينه هاي اصلي فعاليت شركت  كه بر محوريت تخصصهاي مرتبط با آب قرار گرفته و  بويژه لزوم توجه به مديريت صحيح مصرف آب و بحرانهاي گذشته و فراروي اين بخش،  اين مشاور مصمم گرديد همايشي با هدف  ارايه روشهاي كاربردي اصلاح الگوي مصرف آب در سال 1388 برگزار نمايد.

 اهداف:
1. تبيين مفهوم الگوسازي در مديريت آب  و نقش آن در  توسعه پايدار كشور .2.ايجاد زمينه ارتباط و تبادل اطلاعات اركان مختلف و مرتبط با مديريت آب در بخشهاي اجرايي علمي و سازمانهاي مردم نهاد. (NGO)3.كمك به معرفي محققين و مهندسيني كه فعاليتهاي ارزنده اي در زمينه مديريت آب انجام مي دهند 4.ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان و مديران مرتبط با صنعت آب با رويكرد توسعه پايدار و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و تخصصي در اين زمينه.5.تعيين خلا هاي موجود در برنامه ريزي و مديريت آب در كشور و پاسخ به چرايي بحران مصرف آب در ايران.6.دستيابي به راهكارها و روشهاي عملي براي مديريت صحيح مصرف آب با توجه به شرايط بومي كشور.

نظرات