همایش منطقه ای آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانو تکنولوژی

همایش منطقه ای آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانو تکنولوژی

با توجه به پيشرفت و توسعه صنايع كشور در دهه هاي اخير، پرداختن به موضوعات اين كنفرانس بسيار ضروري است. در اين راستا ترويج و دستيابي به فناوري ها و يافته هاي نو در علم شيمي به شدت مورد نياز مي باشد. نانوتكنولوژي شامل طراحي، توليد و كاربرد نانو مواد و فهم روابط و قوانين حاكم بين خواص فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و ابعاد آنهاست. لذا برگزاري همايش هايي در اين زمينه مي تواند بستر مناسبي براي توسعه نانو مواد و نانو تكنولوژي باشد.
بي شك حركت در اين راه بدون برخورداري از حمايت صاحبنظران مراكز علمي و تحقيقاتي و همكاري متخصصين جامعه صنعتي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. لذا از كليه پژوهشگران، متخصصان، اساتيد و دانشجويان دعوت به عمل مي آيد تا آثار و دستاوردهاي پژوهشي خود را جهت ارايه در اولين همايش منطقه اي: آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي شيمي و نانوتكنولوژي حداكثر تا تاريخ 1388/10/15 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.

هداف و زمينه هاي همايش:
اين سمينار جهت ايجاد ارتباط و تبادل آراء و نظرات متخصصين شيمي در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقات شيمي و نانو شيمي در زمينه هاي ذيل برگزار ميشود:

- شيمي آلي ( شيمي آلي فلزي، فتوشيمي- فيتو شيمي، شيمي دارويي- سنتز وكاربرد، بازيافت پسماندهاي آلي وشيمي سبز)
- شيمي معدني (شيمي وسنتز كمپكس هاي معدني ، ساخت وبررسي نانو حسگرها ونانو فيلتر هاي فلزات ، كربن نانوتيوپ و كاربردهاي آن)
- شيمي تجزيه (تحقيقات نوين وآموزش در فناوري نانو، الكتروشيمي،اسپكتروسكوپي وجداسازي، شيمي آبكاري و خوردگي فلزات)
- شيمي فيزيك (سينتيك وساز وكار واكنشهاي شيميايي، محاسبات نانو شيمي،طراحي ومدل سازي مولكولي، سنتز ومكانيسم نانو كاتاليست ها، شيمي سطح ونانو پوشش ها)
- شيمي كاربردي (تصفيه آب وآلاينده هاي زيست محيطي، كاربرد فن آوري نانو در صنايع، نانو كامپوزيت ها و نانو ساختارها)

نظرات