پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

محورهاي همايش:
• داده‌ها و ارزيابي: (تعاريف و مفاهيم، جمع‌آوري، پردازش و شاخص‌ها)
• علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت: (جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
• روندها: (گذشته، حال و چشم‌اندازها)
• پيامدها: (مهاجرت و بازتوزيع جمعيت، مهاجرت و شهرنشيني، مهاجرت و حاشيه‌نشيني، مهاجرت و تحرك جمعيت، مهاجرت و سلامت، مهاجرت به شهر تهران و كلان ‌شهرها، مهاجرت، آسيب‌ها و امنيت اجتماعي ، مهاجرت و توسعه)
• سياست‌گذاري‌ها: (اهداف، روش‌ها و پيامدها)
• (بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و استاني)

نظرات