چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محورها و كارگروه هاي كنفرانس

در كنفرانس مديريت استراتژيك هرسال يك كارگروه اختصاصي تعريف مي گردد كه عموما متاثر از شرايط روز و فضاي علمي جهاني است و ويژه آن سال مي باشد و ديگري مجموعه اي از كارگروه هاي ثابت وجود دارد كه از اولين دوره كنفرانس ثابت بوده و استمرار خواهد داشت.

سخنران كليدي چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

پروفسور  PankajGhemawat براي اولين بار در ايران:

  • جوانترين پروفسور (استاد تمام) استراتژي در تمام طول تاريخ دانشگاه هاروارد
  • دكتري در اقتصاد كسب وكار (Business Economics) از دانشگاه هاروارد (Harvard)
  • عضو هيات علمي مدرسه بازرگاني (Business School) دانشگاه هاروارد به مدت 25 سال
  • عضو بورد تخصصي و هيات علمي بزرگترين انجمن مديريت استراتژيك دنيا SMS در كنار 50 استاد برتر حوزه مديريت استراتژيك همانند   مايكل پورتر، گري همل، سي. كي. پراهالاد، ايگور آنسف و ...
  • مشاور و همكار در شركت مشاوره مديريت مكنزي (شركت مشاوره مديريت مكنزي در رتبه بندي 50 شركت برتر دنيا در رتبه اول قرار دارد)

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك از ارائه دهندگان مقالات انتظار دارد تا مقاله هاي خود را درغالب يكي از دو كارگروه اختصاصي يا كارگروه ثابت ارائه دهند.


1- محورهاي علمي و كارگروه اختصاصي چهارمين كنفرانس: استراتژيها در شرايط عدم قطعيت

فناوري ها، اولويت ها و نيازهاي مشتريان و پويايي هاي بازار به سرعت درحال تغيير هستند و عواملي همانند رقابت جهاني، نيروهاي اقتصادي جديد، افزايش تضاد و تعرضهاي جهاني همگي باعث شده اند تا سازمانها بيش از گذشته با شرايط عدم قطعيت  مواجه شوند؛ در اين وضعيت، سازمانها براي حفظ جايگاه رقابتي و مطلوب خود بايد مستمرا استراتژي خود را مورد تست قرار داده و مطابق با پويايي هاي بازار و شرايط عدم قطعيت ، مجددا استراتژيهاي جديدي تعريف كنند. مفهوم عدم قطعيت و بازآفريني استراتژيها از گذشته در مركز توجه بسياري از تئوري هاي قدرتمند حوزه مديريت استراتژيك قرار داشته و به عنوان عناصرو مولفه هاي اصلي براي درك مزيت رقابتي سازمان مطرح شده است. افزايش سطوح و انواع عدم قطعيت ها مسائل و ملاحضات بسيار مهمي هستند كه برروي دوام پذيري مزيت رقابتي، روش يادگيري و تطبيق با عوامل محيط خارجي، رويكردهاي مديريت نوآوري و دانش، و سطح جذابيت استراتژي ها و مدلهاي سازماني متفاوت، تاثيرگذارهستند.
سه محور و موضوع اساسي وجود دارد كه ارائه دهندگان مقالات در كارگروه اختصاصي چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ‘تدوين و اجراي استراتژي ها در شرايط عدم قطعيت’، بايستي مدنظر قرار دهند:
 اولين محور عبارت است از: تعيين و شناسايي عدم قطعيت هاي محيطي جديد كه برروي استراتژي و سازمان تاثيرگذار هستند كه از آن جمله مي توان به مواردي همانند افزايش رقباي جديد از اقتصادهاي نوظهور، افزايش ريسك هاي امنيتي و وابسته به جغرافياي سياسي، و همگرايي و ساختارشكني مربوط به پيشرفت هاي فناوري اشاره كرد.
دومين محور نيز عبارت است از واكنش هاي خارجي سازماني نسبت به عدم قطعيت هاي محيط مي باشد. اين واكنشها مي تواند ارتباطات بين سازماني همانند شكلهاي جديدي از نوع همكاري با كارآفرينان يا سايرين براي ايجاد ‘ نوآوري باز’ باشد.
سومين محور نيز واكنش هاي داخلي سازماني نسبت به عدم قطعيت هاي محيط مي باشد. اين واكنشها مي تواند شامل اقدامات ابتكاري استراتژيك متعددي براي ارتقاي بقاء و همچنين انعطاف پذيري يا استحكام استراتژي ها (همانند فراكارآفريني يا كارآفريني سازمان، يا بازآفريني استراتژي ها) باشد. اين واكنش ها همچنين مي تواند شامل بكارگيري تكنيك هاي مشخصي در فرايند استراتژي باشد كه مخصوص براي مديريت و كنترل عدم قطعيتها ايجاد شده اند ( به عنوان مثال، برنامه¬ريزي مبتني برسناريو، تئوري بازي و ...).

2- محورهاي علمي و كارگروهاي ثابت كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

 كارگروه ها و محورهاي ذيل همواره مهمترين حوزه هاي مديريت استراتژيك مي باشند. بنابراين، ساختار و طرح دو روزه كنفرانس عمدتا متمركز بر پنل هاي زير است كه مقالات، سخنراني هاي كليدي و كارگاه هاي آموزشي دو روزه كنفرانس در چارچوب آن ها ارائه خواهد شد. پنل هاي ثابت عبارتند از:

 
تفكر استراتژيك
مديريت استراتژيك در سطح ملي
دانش، نوآوري و كارآفريني
استراتژي سازمان و كسب و كار
محيط شناسي و آينده پژوهي
پياده سازي و اجراي استراتژي
هوشمندي رقابتي
استراتژي و عمليات
 
 

نظرات