سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

محورهاي همايش عبارتند از:
 
- بكارگيري web2 در يادگيري الكترونيكي
1. استفاده هاي كاربردي براي آموزش الكترونيكي
2. مزاياي آموزشي استفاده از web2
3. دانشجو محوري و آموزش الكترونيكي – ابزارها و راهبردها

- راهبردهاي تجاري سازي و كارآفريني در آموزش مجازي
1. ابزارهاي درآمدزايي و توسعه دانشگاهي
2. روش هاي جلب مشتري و گسترش سازمان هاي آموزشي

- تجربيات استقرار آموزش الكترونيك در بخش خصوصي و دولتيدر زمينه هاي
1. آموزش مداوم
2. آموزش ضمن خدمت كاركنان
3. آموزش دوره هاي تحصيلي دانشگاهي
4. آموزش عمومي

-  معرفي ابزار ها و فناوري ها در آموزش الكترونيكي
1. نرم افزار هاي مديريت محتواي آموزشي
2. نرم افزار ها و محيط هاي ساخت محتوا هاي آموزشي
3. نرم افزار هاي برگزاري كلاس هاي زنده و غير زنده مبتني بر وب
4. سخت افزار هاي مرتبط با استوديوهاي ضبط و ساخت محتواهاي آموزشي
5. سخت افزار هاي مرتبط با برگزاري كلاس ها و جلسات آموزشي همزمان (زنده)

- نقاط ضعف و قوت آموزش الكترونيكي
1. كيفيت آموزش
2.  سهولت و سرعت ارائه محتوا
3. توجيه اقتصادي
4. مسائل فرهنگي

- مديريت جايگزيني تدريجي سيستم هاي آموزش سنتي با آموزش الكترونيك
1. چالش هاي احتمالي - راهكار هاي پيشنهادي
2. برنامه ريزي استراتژيك محلي
3. فرهنگ سازي: آموزش اساتيد در خصوص آموزش الكترونيكي
4. تحليل تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه
5. نيازها و چالش ها در زمينه فراگيران و آموزش گيرندگان

نظرات