اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی

اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی

محورهاي همايش

1) علوم زراعي و باغباني:
1- 1) واكنش گياهان به تنش هاي محيطي (خشكي،شوري، سرما، گرما،...)
2- 1) نقش اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي در مديريت تنش هاي محيطي
3- 1) زراعي كردن گياهان جديد به منظور كاهش اثر تنش هاي محيطي
4- 1) كشاورزي پايدار و تنش هاي محيطي (طراحي اكوسيستم)
5- 1) تاثير تنش هاي محيطي بر تنوع زيستي و بيولوژي خاك
6- 1) برهمكنش عوامل محدود كننده توليد گياهان زراعي (آفات، بيماري ها و علف هاي هرز) با تنش هاي محيطي
2) علوم آب و خاك:
1- 2) اثر تنش هاي محيطي بر سازه هاي آبي و سامانه هاي آبياري
2- 2) بهره برداري از آب هاي غير متعارف و استفاده مجدد از پساب ها
3- 2) نقش آبشويي اراضي و اصلاح خاك هاي سديك بر كاهش اثرات سوء تنش هاي محيطي
4- 2) شيوه هاي ارتقاء مديريت بهره برداري از شبكه ها و سامانه هاي آبياري در شرايط تنش
5- 2) اثر تنش هاي محيطي بر روابط آب، خاك و گياه و برآورد نياز آبي گياهان
6- 2) كاربردRS و GIS در آبياري و زهكشي در شرايط تنش هاي محيطي
3) علوم دامي
1- 3) تاثير تنش هاي محيطي بر بازده توليد و توليد مثل دام و طيور
2-  3) تاثير تنش هاي محيطي بر سلامت و بهداشت دام وطيور
3- 3) اثرات فيزيولوژيكي تنش هاي محيطي (گرما، سرما، حمل و نقل و ...) بر دام و طيور
4- 3) مديريت تغذيه دام و طيور در شرايط تنش محيطي
5- 3) ارزش غذايي مواد خوراكي حاصل از گياهان مقاوم به شوري و خشكي
6- 3) راهبرد هاي اصلاح نژادي براي مقاومت در برابر تنش هاي محيطي

نظرات