کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی در نظام مالی و صنعتی

کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی در نظام مالی و صنعتی

اهداف كنفرانس
•ايجاد فضاي "تعامل" و "همكاري" في‌مابين دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي، بانكها و بيمه ها، موسسات مالي و اعتباري، كارفرمايان، مشاوران، سازندگان و تامين‌كنندگان كالا و تجهيزات صنعتي
•بررسي ظرفيت‌هاي اقتصادي و مالي، سرمايه‌گذاري
•بررسي چالش‌هاي نظام اقتصادي جهاني، راهكارها و راه حل هاي موجود
•بررسي علل و عوامل بحران مالي در كشورهاي غربي از جمله آمريكا و انگلستان
•ارايه راهكارهاي راهبردي مورد توافق دست‌اندركاران (بانكها و موسسات مالي و اعتباري) جهت توسعه ظرفيت‌ها

برنامه‌هاي كنفرانس
•سالن‌هاي ارايه مقاله و سخنراني
•نمايشگاه توانمندي شركت‌ها
•ميزگردهاي تخصصي
•كارگاه هاي آموزشي

نظرات