سمینار تخصصی ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش

سمینار تخصصی ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش

محورهاي تخصصي كنفرانس:
ايمن سازي ساختمان ها در برابر آتش
مواد و مصالح و پوشش هاي محافظ در برابر آتش
نقد و بررسي آئين نامه هاي داخلي درباره محافظت ساختمان ها در برابر آتش
مقايسه آئين نامه هاي داخلي و خارجي
مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي در برابر آتش
مقاوم سازي ساختمان هاي بتني در برابر آتش
فناوري هاي نوين حفاظت ساختمان ها در برابر آتش
ايمن سازي انبار هاي صنعتي و كارخانه ها در برابر آتش
بررسي رفتار مصالح ساختماني موجود در كشور در برابر آتش

نظرات