همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز

همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز

موضوعات عام HSE
 • سيستم مديريت كيفيت در HSE
 • فن آوري اطلاعات و HSE
 • مشخصه هاي كليدي HSE
بهداشت حرفه‌اي
 • شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات و ريسك هاي بهداشتي در نفت و گاز
 • غربالگري در جهت پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار در صنعت نفت و گاز
ايمني صنعت
 • مديريت و ارزيابي ريسكهاي ايمني
  محاسبه، بررسي و تجزيه و تحليل حوادث
ايمني فرايند
 • تكنيكهاي نوين شناسايي و ارزيابي مخاطرات فرايندي
  ارزيابي ريسكهاي كيفي و كمي طراحي فرايند
مديريت بحران
 • آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري و عمليات امداد و نجات
محيط زيست و منابع
 • مديريت ضايعات و پسماندها و تصفيه پسابهاي صنعتي و غير صنعتي
 • روشهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي و مواد اوليه در صنايع نفت و گاز
 • استفاده بهينه از منابع طبيعي

نظرات