همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

نظر به اينكه كشور ما در منطقه كم بارش كره زمين قرار گرفته و بخش عمده آن را مناطق خشك تشكيل مي دهد، با توجه به نياز فراوان به آب در كشاورزي و منابع طبيعي به ساير گروه هاي توليدي، اين امر اصلي ترين بحران در بخش هاي ذكر شده تلقي مي شود كه نتايج آن را بويژه در سال هاي اخير به وضوح مشاهده مي نماييم. هدف از اجراي اين همايش گردآوري محققان برجسته كشور و ارايه جديدترين دستاوردهاي پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با آب است كه در محورهاي زير برگزار مي شود:

  • به نژادي و كم آبي
  • به زراعي و كم آبي
  • روش هاي جمع آوري و حفاظت آب (دانش بومي و روشهاي نوين)
  • راهكارهاي افزايش راندمان آبياري
  • اهميت آب در اقتصاد كشاورزي
  • اقليم و خشكسالي
  • استفاده از آبهاي نامتعارف

نظرات