سومین همایش گاز ایران

سومین همایش گاز ایران

محورهاي همايش:
1. سياستگذاري و راهبردهاي كلان در صنعت گاز كشور
2. مديريت و اصلاح الگوي مصرف انرژي
3. توسعه بازار و ژئوپلتيك گاز
4. توسعه فناوري در حوزه هاي مختلف صنعت گاز
5. ذخيره سازي گاز طبيعي و راهكار هاي تامين گاز در اوج مصرف
6. حفاظت محيط زيست و ايمني در صنعت گاز
7. تحولات جهاني، فرصتها و تهديدها براي صنعت گاز
8. نحوه اجراي پروژه هاي كلان صنعت گاز
9. توسعه منابع انساني در صنعت گاز چالشها و راهبردها
10. اجراي سياستهاي اصل 44 در صنعت گاز

نظرات