دومین همایش ملی سد سازی

دومین همایش ملی سد سازی

 

محورهاي برگزاري همايش- مطالعات ژئو تكنيكي ساختگاه سد
- مطالعات هيدروليكي سازه سد
- نشست و تغيير شكل در سد
- كاربرد GIS در سد سازي
- مطالعات مخزن سد
- كنترل تراوش در بدنه و پي سد
- ابزار دقيق و تحليل تنش و كرنش
- فناوري هاي نوين در صنعت سد سازي
- هيدرولوژي و مديريت منابع آب در سد سازي
- كاربرد مهندسي ارزش در صنعت سد سازي
- الگوي مناسب بهره برداري از سد و شبكه

 

نظرات