همایش ملی زن و معماری

همایش ملی زن و معماری

محورهاي همايش :

1- زن و معماري
-  زنان در حوزه ي پژوهش معماري
-   نقش آموزشي زنان در معماري
-  عملكرد مديريتي و اجرائي  زنان درمعماري و شهرسازي
-  معماري و شهرسازي در مواجهه با روانشناسي و جامعه شناسي زنان
-  معماري و شهرسازي در خور زنان

2- زنان معمار
- تبيين نقش زنان معمار در معماري و طراحي شهري
- نقش زنان بر معماري جهان
-  نگرش زنان معماردر طراحي منظره
- خلاقيت زنانه در معماري
- رويكرد زنان معماردر مسير معماري پايدار

3- معماري ايراني و زن
- جايگاه زن در هويت معماري ايراني
- نقش زنان در مسير تحول معماري ايراني
- حريم و حجاب درمعماري ايراني
- زن ايراني و معماري اسلامي

نظرات