اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

محورهاي ارائه مقالات:اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي
محور هاي اسلامي
- ضروروت نگاه ديني به امر مصرف
- اسراف فردي و اسراف فرا فردي
- اسلام و رفاه
- مصارف حقوقي از منظر دين

محور هاي منابع طبيعي
- استفاده از فن آوري هاي نوين در منابع طبيعي
- مديريت توسعه پايدار منابع طبيعي، راهكار ها و چالش هاي آن
- اصلاح الگوي مديريت در آبزي پروري
- اصلاح الگوي آموزش وترويج بهره برداري از منابع طبيعي
- كاربرد ژئومورفولوژي در آمايش سرزمين و مديريت محيط
- مديريت جامع منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك
- بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي نو(باد، خورشيد)

محور هاي كشاورزي
- اصلاح الگوي بهره برداري در كشاورزي
- استفاده از فن آوري هاي نوين در كشاورزي
- بهينه سازي توزيع و مصرف آفت كش ها و ارزيابي روش هاي كاهش مصرف سموم
- تاكيد بر اصل پيشگيري از الودگي و تاثير شرايط بهينه زراعي بر محصولات زراعي و باغي در جهت كاهش آلودگي به آفات و بيماريهاي گياهي
- شناسائي عوامل موثر در ايجاد ضايعات وراهكار هاي كاهش آنها و يا استفاده براي توليدات فرعي، بيو تكنولوژي و خوراك دام
- بكارگيري مديريت بهينه گلخانه براي كشاورزان و دانش آموختگان
-معرفي روش هاي مختلف كشت چند محصولي و مزاياي آن در مناطق كم نهاده
- اصلاح و توسعه ارقام گياهان زراعي متحمل به شرايط تنش كمبود آب
- اهميت زمان مصرف كود نيتروژنه در راستاي افزايش پروتئين گندم
- اهميت عناصر ريز مغذي در تغذيه گياهي و سلامت جامعه
- يارانه هاي بخش كشاورزي و اصلاح الگوي مصرف
- توسعه سيستم كنترل پروژه در تمام ابعاد و بخشهاي توليدي و سازمان هاي اجرائي
- مديريت الگوي مصرف بهينه در تمام بخش هاي (حداقل سازي هزينه هاي از نظر تئوري اقتصادي)

محورهاي دامپزشكي و علوم دامي
- راه كارهاي بهينه سازي توليدات دام، طيور و آبزيان
- استفاده از فناوري هاي نوين علمي در تشخيص دامپزشكي با توجه به اهميت تشخيص در بيماري هاي نو پديد و باز پديد
- استفاده از روشهاي نوين جهت نگهداري مواد غذائي
- اهميت اقتصادي دارو و درمان و توجه به مقاومت هاي داروئي
- نقش دامپزشكي درسازمان تجارت جهاني(WTO)،سازمان جهاني(WHO)وحصپ(HACCP)

نظرات