همایش منطقه ای ژئوماتیک

همایش منطقه ای ژئوماتیک

محورهاي ارائه مقالات:همايش منطقه اي ژئوماتيك
1- ژئودزي و سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي
2- فتوگرامتري و تهيه نقشه از طريق عكسبرداري هوايي و زميني
3- سنجش از دور
4- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
5- نقشه برداري كاربردي و شاخه هاي مرتبط با آن
 

نظرات