دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

محورهاي تخصصي همايش:
● خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي روانشناختي، علوم شناختي، علوم تربيتي وآموزشي، ...
◊  (خلاقيت شناسي روانشناختي، خلاقيت شناسي پرورشي)؛ 
◊  ويژگي هاي ذهني، رفتاري و شخصيتي افراد خلاق و نوآور. 
◊  رويكرد ها و روش هاي پرورش و توسعه توانش هاي خلاقيت و حل خلاق مسئله 
◊  خلاقيت و نوآوري از ديدگاهها و جنبه هاي مختلف روانشناسي . 
◊  رويكردهاي آموزش خلاقيت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ،P4C و TRIZ . 
◊  بازي هاي فكري و خلاقيتي. 
 
● خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي مديريتي، سازماني و صنعتي، مديريت خلاقيت و نوآوري، خلاقيت شناسي سازماني و مديريتي؛ ... ◊  ساختارو فرهنگ سازماني متناسب با رشد و توسعه خلاقيت و نوآوري. 
◊  ويژگي هاي سازمان هاي خلاق و نوآور 
◊  خلاقيت شناسي TRIZ مديريتي. 
◊  خلاقيت و نوآوري و كيفيت، بهره وري، مهندسي مجدد وتعالي سازماني. 
◊  خلاقيت و نوآوري و مديريت دانش، فناوري اطلاعات و ارتباطات. 
◊  خلاقيت و نوآوري و كارآفريني سازماني، تحقيق و توسعه، نوآوري فناورانه. 
◊  راهبردها و راهكارهاي توسعه خلاقيت و نوآوري در سازمان ها و صنايع. 
 
● روش ها و فنون خلاقيت و نوآوري ، مهندسي خلاقيت و نوآوري. ... ◊  فنون، روش ها و تكنيك هاي خلاقيت، ايده پردازي و حل خلاق مسئله ( CPS). 
◊  خلاقيت شناسي TRIZ ( نظريه حل ابداعي مسئله و خلاقيت و نوآوري نظام يافته و كاربردهاي آن ). 
◊  اختراع شناسي، تحليل اختراعات و نوآوري هاي فناورانه، مهندسي اختراع. 
◊  خلاقيت شناسي بيونيكي، مهندسي خلاقيت و نوآوري بيونيكي. 
◊  مهندسي خلاقيت علمي فني تخيلي ( STIE ). 
 
● خلاقيت و نوآوري از جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، (خلاقيت شناسي جامعه شناختي، خلاقيت شناسي اقتصادي)؛ ... ◊  فرهنگ خلاقيت و نوآوري، ويژگي ها ي جامعه خلاق، فرهنگ خلاق. 
◊  جنبه هاي جامعه شناختي ابداعات، اختراعات و نوآوري ها. 
◊  موانع فرهنگي و اجتماعي خلاقيت و نوآوري. 
◊  خلاقيت و نوآوري و رشد و توسعه اقتصادي، جنبه هاي اقتصادي نوآوري. 
◊  نقش رسانه ها، سينما و صدا وسيما درالگودهي و ترويج فرهنگ خلاقيت و نوآوري. 
 
● دومين كنفرانس ملي تفكر و آثار علمي تخيلي و كاربردهاي آن در آموزش ، پژوهش ، ابداع ،اختراع و نوآوري ... 

نظرات