دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

محور هاي اصلي كنفرانس
1 آموزش حسابداري
2 استاندارد هاي بين المللي حسابداري و گزارشگري مالي
3 حسابداري و نظام راهبري شركت ها
4 نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار
5 نقش جوامع حرفه اي در پيشبرد حسابداري
6 جايگاه حسابداري مديريت در حرفه حسابداري
7 كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري
8 - نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
9 بورس هاي اوراق بهادار ، به كارگيري هماهنگ سازي استاندارد هاي حسابداري
10 بين المللي شدن بازار سرمايه ايران و استاندارد هاي حسابداري
11 نقش حسابداري در تشخيص ماليات بر درآمد
12 نقش حسابداري در ايجاد نظام هاي يكپارچه اطلاعات مالياتي
13 كاربرد فناوري اطللاعات در ماليات ستاني
14 تجربه بين المللي در نقاط مشترك ماليات دهي و ماليات ستاني
15 زمينه هاي همكاري حسابداري در كشور هاي فارسي زبان
16 ساير موارد مرتبط با محور اصلي كنفرانس

نظرات