نخستین همایش ملی شادکامی

نخستین همایش ملی شادکامی

اهداف كنفرانس:
بررسي نقش و جايگاه شادكامي در بهداشت رواني، تعليم و تربيت، ورزش و تندرستي

محورهاي تخصصي:

شادكامي و :
1. تعليم و تربيت
· طراحي آموزشي
· روشهاي تدريس
· مديريت
· محيط يادگيري
· مربي

2. بهداشت رواني
· معنويت
· خانواده و محيط
· آسيب شناسي
· روابط بين فردي
· رويكردهاي ذهني و عيني

3.ورزش و تندرستي
· ورزش همگاني و تفريحات سالم
· ورزش حرفه اي
· ورزش مدارس و دانشگاهها
· زنان و فعاليت بدني
· سالمندي و ورزش

نظرات