اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران

درباره همايش
با توجه به رشد روز افزون مباحث تخصصي مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي ، و با عنايت به اينكه برگزاري كنفرانس هاي تخصصي مي تواند مكان مناسبي براي انتقال اطلاعات و تجربيات درآن حوزه ها باشد. پيشنهاد مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي اين دانشگاه ، مبني بر برگزاري يك كنفرانس تخصصي در حوزه انتقال حرارت و جرم در كشور عزيزمان مورد موافقت انجمن مهندسان مكانيك ايران و انجمن مهندسي شيمي ايران قرار گرفت.
لذا اين كنفرانس به همت گروه مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي در بخشهاي گوناگون برگزار ميگردد تا محلي براي ارايه دستاوردهاي پژوهشي و صنعتي به دو صورت الف) ارايه شفاهي و ب) ارايه بصورت پوستر باشد. اين كنفرانس محل مناسبي است براي بحث و تبادل اطلاعات ميان متخصصان دانشگاهي و صنعتي در جهت گسترش مرزهاي دانش از يك سو و همچنين حركت در جهت رفع مشكلات صنعتي كشور در اين حوزه تخصصي.
بدينوسيله كميته برگزار كننده اين كنفرانس از تمامي دانشگاهيان، پژوهشگران و صنعتگران دعوت به عمل مي آورد تا با مشاركت در اين كنفرانس در راه گسترش و رشد كشور در اين حوزه تخصصي سهيم گردند. در خاتمه خاطر نشان مي سازد اين كنفرانس با همكاري و حمايت علمي گروه هاي مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي سراسر كشور برگزار مي گردد.

محورهاي تخصصي كنفرانس
·انتقال حرارت جابجايي، هدايت و تشعشع
· جريانهاي چند فازي
· انتقال حرارت در ابعاد ميكرو و نانو
· ترموديناميك و بهينه سازي انرژي
· انتقال حرارت و انتقال جرم در صنايع غذايي
· فرايند هاي انتقال حرارت و انتقال جرم درسيستمهاي بيولوژيكي و مهندسي پزشكي
· محيط زيست و انرژي پاك
· انتقال حرارت معكوس
· روشهاي تجربي و اندازه گيري در انتقال حرارت و جرم
· انتقال حرارت در سيستمهاي الكترونيكي و ميكروالكترونيكي
· پيل هاي سوختي
· بررسي و تعيين خواص فيزيكي
· انتقال حرارت تركيبي
· Cryogenics
· انتقال حرارت در آتش و گسترش آن
· كاربرد انتقال حرات و جرم در صنايع نفتي
· كاربرد انتقال حرارت و جرم در صنايع حرارتي و نيروگاهي

نظرات