اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

درباره كنفرانس:
عليرغم پيشرفتهاي وسيع علمي در زمينه مسكن، وجود بسترهاي مناسب تحقيقاتي و مقررات ملي ساختمان به نظر مي رسد تاكنون مسائل مرتبط با مسكن روستاها آنطور كه شايسته است مورد بررسي و كنكاش قرار نگرفته و عملا دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ارتباط لازم را با دست اندركاران و مجريان برقرار ننموده اند.

باتوجه به خسارات و صدمات ناشي از حوادث طبيعي در سالهاي اخير در مناطق روستايي كه عمدتا نيز بدليل استفاده از مصالح نامرغوب، ضعف اجرا و بنيه ضعيف اقتصادي روستائيان مي باشد، دولت برنامه وسيعي را جهت ساخت مسكن و بازسازي روستاها آغاز نموده است.

در اين كنفرانس ضمن ايجاد بستري مناسب براي هم انديشي محققين و دست اندر كاران، سعي شده است ضمن بررسي سياستها، راهبردها و برنامه هاي مسكن و توسعه كالبدي روستاها، چالشهايي پيش روي مسكن روستايي مورد نقد و بررسي قرار گيرد و ضمن بررسي عوامل اثرگذار در بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي، الگوهاي مديريت بهينه ساخت و ساز و استفاده از مصالح نوين و توليد انبوه مسكن از طريق صنعتي سازي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

اهداف كنفرانس:
1. بررسي و ارزيابي راهبردها ، سياستها و طرح ها در زمينه مسكن و توسعه كالبدي روستا ها
2. فراهم ساختن فرصتي مناسب جهت ارائه آخرين تلاشها و اقدامات علمي و پژوهشي در اين حوزه
3. تلاش در جهت بستر سازي و هم انديشي موثر در بدست آوردن راهكارها و الگوهاي جديد مسكن روستايي و توسعه كالبدي مطلوب
4. تعيين فرصتها ، تهديدها ، نقاط قوت و ضعف پيش روي مسكن و توسعه كالبدي روستاها

محورها كنفرانس:
لف) توسعه كالبدي
- ديدگاههاي نظري و الگوهاي عملي توسعه كالبدي سكونتگاههاي روستايي كشور
- جايگاه توسعه كالبدي سكونتگاههاي روستايي در برنلمه هاي كلان كشور
- ارزيابي اثرات اجرايي اقدامات كالبدي در سكونتگاههاي روستايي كشور
- طرحهاي هادي روستايي و نقش مشاركتهاي مردمي
- مديريت مسكن روستايي

ب) مسكن روستايي
- الگوههاي مسكن روستايي با تاكيد بر معماري بومي و اسلامي
- بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي
- مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان
- مقررات ملي و نقش آن در مقاوم سازي مسكن

ج) حوادث و سوانح طبيعي
- تجربيات بازسازي مسكن روستايي در حوادث غيرمترقبه
- نقش برنامه ريزي توسعه كالبدي در بازسازي مسكن روستايي
- مديريت بحران و بازسازي

د) زيرساختهاي روستايي
- جايگاه زيرساختها در توسعه روستاها
- نقش زيرساختها در مديريت بحران پس از حوادث طبيعي
- احداث، بازسازي و بهسازي زيرساختهاي روستايي

نظرات